Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingAlgemene voorwaarden THE BODY SHAPER

Artikel 1: Definities

 1. THE BODY SHAPER: een eenmanszaak van mw. K.H. den Besten, gevestigd te Almere, Ouverture 49 1312SW onder KvK nr. 83262911.
 2. Klant: degene met wie THE BODY SHAPER een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: THE BODY SHAPER en klant samen.

 Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens THE BODY SHAPER.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen die THE BODY SHAPER hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die THE BODY SHAPER hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan THE BODY SHAPER te allen tijde wijzigen. 

Artikel 5: Betalingen en betalingstermijn

 1. THE BODY SHAPER verlangt directe betaling van de door haar geleverde diensten en verkochte producten. 
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet direct heeft voldaan, hij/ zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat THE BODY SHAPER de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 3. THE BODY SHAPER behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6: Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is THE BODY SHAPER gerechtigd de op haar rustende verbintenissen onmiddellijk op te schorten, de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/ zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan THE BODY SHAPER. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag THE BODY SHAPER haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn/ haar betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van THE BODY SHAPER op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn/ haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door THE BODY SHAPER, dan is hij/ zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan THE BODY SHAPER te betalen. 

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Uit elke overeenkomst die een klant met THE BODY SHAPER sluit volgt uitsluitend een inspanningsverplichting voor THE BODY SHAPER voort en aldus geen resultaatsverplichting.  THE BODY SHAPER voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. THE BODY SHAPER heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat THE BODY SHAPER tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat THE BODY SHAPER tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 8: Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan THE BODY SHAPER.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert THE BODY SHAPER de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door THE BODY SHAPER redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 9: Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen THE BODY SHAPER en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  één maand.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant THE BODY SHAPER schriftelijk in gebreke stellen. 

Artikel 10: Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 11: Intellectueel eigendom 

 1. THE BODY SHAPER behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van THE BODY SHAPER (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 12: Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij/ zij van THE BODY SHAPER ontvangt geheim. THE BODY SHAPER zal geheimhouding betracht omtrent al hetgeen zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bekend is geworden over de klant.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende THE BODY SHAPER waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij/ zij kan verwachten dat verspreiding ervan THE BODY SHAPER schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij/ zij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van drie jaar na afloop daarvan.

Artikel 13: Vrijwaring

De klant vrijwaart THE BODY SHAPER tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door THE BODY SHAPER geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 14: Klachten

 1. De klant dient een door THE BODY SHAPER geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant THE BODY SHAPER daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat THE BODY SHAPER in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat THE BODY SHAPER gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid THE BODY SHAPER

 1. THE BODY SHAPER is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van THE BODY SHAPER.
 2. Indien THE BODY SHAPER aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. THE BODY SHAPER is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien THE BODY SHAPER aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, mededelingen, informatie, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 16: Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van THE BODY SHAPER vervalt in elk geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer THE BODY SHAPER toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door THE BODY SHAPER niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat THE BODY SHAPER in verzuim is. 
 3. THE BODY SHAPER heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn/ haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien THE BODY SHAPER kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 18: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van THE BODY SHAPER in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan THE BODY SHAPER kan worden toegerekend in een van de wil van THE BODY SHAPER onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van THE BODY SHAPER kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; (computer­)virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, pandemieën, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor THE BODY SHAPER één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat THE BODY SHAPER er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. THE BODY SHAPER is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 19: Wijziging algemene voorwaarden

 1. THE BODY SHAPER is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 20: Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van THE BODY SHAPER. 

Artikel 21: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat THE BODY SHAPER bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant praktijk houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 23: Annuleringen

Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een massage bent u geen kosten verschuldigd.

Bij annulering op dezelfde dag voor aanvang van de eerste massage bent u het bedrag voor de massage verschuldigd. Dit betreft ook de aanbetaling van €50 voor een uur behandeling of €10 voor een half uur behandeling.

Een annulering op dezelfde dag voor aanvang van een massage uit een pakket wordt als een gemiste afspraak gezien en in rekening gebracht.

Het pakket 5 of 10 massages dient u binnen 3 maanden na startdatum af te maken. Niet afgenomen massages komen na 3 maanden te vervallen. De massages kunt u ook niet overdragen naar een ander. Wij geven in geen enkel geval geld terug.

Verhuizing van The Body Shaper is geen reden tot restitutie van openstaande behandelingen